Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització (exp. 132/2017)

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització (exp. núm. 132/2017)

En sessió extraordinària de data 24 d’octubre de 2017, al Ple de l’Ajuntament de Peralada es va donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local d’11 d’octubre de 2017 que va acordar aprovar definitivament el projecte d’urbanització per a la modificació del carrer Camí Sota Parc de Peralada, redactat per RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, amb un pressupost d’execució per contracte de 193.028,10 euros (IVA inclòs), d’iniciativa privada i promogut per Cavas del Castillo de Perelada, SA, amb subjecció a les prescripcions recollides a l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals el 27 de setembre de 2017 i a la constitució d’una garantia que ha estat dipositada a l’Ajuntament.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix, alternativament, la interposició, davant d’aquest Ajuntament, d’un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació, i fins al mateix dia hàbil del mes següent al que s’ha produït la publicació, de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o del corresponent a la circumscripció del domicili corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta per la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu fins que el de reposició no sigui resolt expressament per aquest Ajuntament, o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu negatiu.

Peralada, 8 de març de 2018

L’alcalde

Anunci aprovació definitiva c. Camí de sota parc(1)