Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres i de la relació de béns i drets afectats

El Ple de l’Ajuntament de Peralada en sessió data 27 de setembre de 2018 ha aprovat definitivament el projecte d’obres per a l’adequació de l’aparcament del Bullidor de Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font el pressupost d’execució per contracte del qual, IVA inclòs, puja la quantitat de noranta-nou mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims (99.685,79 euros).

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres i de la relació de béns i drets afectats

11102018 El punt

11102018 DOGC

09102018 BOP AD Bullidor