Edicte d’aprovació definitiva del projecte per a la construcció d’una pista polivalent a la urbanització Peralada Residencial (Exp. X2021000405)

La junta de govern local, en sessió ordinària de data 1 de juliol de 2021 va acordar aprovar el projecte de construcció d’una pista polivalent a la urbanització Peralada Residencial i sotmetrel a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al efecte de la seva executivitat, en diari i al tauler d’anuncis municipal.

Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra l’acord d’aprovació del projecte per a la construcció duna pista polivalent a la urbanització Peralada Residencial, l’acord esmentat es considera aprovat de manera definitiva.

Contra l’aprovació definitiva d’aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins el termini legal de dos mesos comptats a partir de la present publicació, sense perjudici d’emprar qualsevol altra via de recurs que considerin pertinent.

Núm. BOP 177 · Núm. edicte 7756 · Data 14-09-2021 · Consultar