Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost General per a l’exercici 2020

Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d’informació pública de l’expedient “Aprovació del Pressupost General per a l’exercici 2020″ que compren el Pressupost de l’Ajuntament de Peralada, amb les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal funcionari i laboral, i la Previsió d’Ingressos i Despeses de la societat municipal Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada SA, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 18 de desembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 245 de 24 de desembre de 2019 i al tauler d’edictes, no s’han presentat reclamacions, i, per tant, d’acord amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva.

Consulta l’Edicte i l’estat d’ingressos i despeses per capítols, de conformitat amb l’article 169 de l’esmentat Text Refós. Edicte BOP Núm. 462 · Data 27-01-2020