Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança municipal de circulació (exp. núm. X2018000454)

Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra els acords d’aprovació inicial de modificació d’una ordenança, adoptat pel Ple en la sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 2018, l’acord esmentat es considera aprovat de manera definitiva.
De conformitat amb el que preveu l’article 66 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS).
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de circulació. BOP Núm. 16 – 23 de gener de 2019.