Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra l’acord d’aprovació de modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2021, adoptat pel Ple en la sessió extraordinària del dia 4 de novembre de 2020, l’acord esmentat es considera aprovat de manera definitiva.

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2021. Consultar