Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal per a l’exercici 2022

Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra l’acord d’aprovació de modificació d’una ordenança fiscal per a l’exercici 2022, adoptat pel Ple en la sessió extraordinària del dia 3 de març de 2022, l’acord esmentat es considera aprovat de manera definitiva.

BOP 79 · Núm. edicte 3383 · Data 26-04-2022 · Consultar