Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal per a l’exercici 2018

Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra l’acord d’aprovació de modificació d’una ordenança fiscal per a l’exercici 2018, adoptat pel Ple en la sessió extraordinària del dia 8 de febrer de 2018, l’acord esmentat es considera aprovat de manera definitiva.