EDICTE d’aprovació definitiva de la modificació del pressupost 5/2021

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 5/2021, aprovat pel Ple de la corporació en sessió ordinària de 30 de setembre de 2021, el mateix ha esdevingut definitiu.
En compliment d’allò previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es procedeix a la publicació d’un resum del pressupost de la Corporació per capítols, després de la modificació, per tal que es produeixi la seva entrada en vigor.

EDICTE BOP núm. edicte 9180 · Data 05-11-2021. Consultar