EDICTE d’aprovació definitiva de la modificació del pressupost 2/2022

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 2/2022 aprovat pel Ple de la corporació en sessió ordinària de 7 d’abril de 2022, el mateix ha esdevingut definitiu.

En compliment d’allò previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es procedeix a la publicació d’un resum del pressupost de la Corporació per capítols, després de la modificació, per tal que es produeixi la seva entrada en vigor.

EDICTE BOP 94 · Núm. edicte 4160 · Data 17-05-2022 Consultar