Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Anunci. Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’unes ordenances fiscals.