Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local

De conformitat amb el que preveu l’article 17 delReial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació el text íntegre de l’article modificat a l’ordenança, amb el ben entès que la resta de l’articulat, que no es modifica, roman inalterat.

Edicte Núm. BOP 142 · Núm. edicte 5147 · Data 24-07-2020