Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries

De conformitat amb el que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dóna a conèixer a continuació el text íntegre de l’article modificat a l’ordenança, amb el ben entès que la resta de l’articulat, que no es modifica, roman inalterat.

Edicte Núm. 247 – 30 de desembre de 2019