Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018

El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 24 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment l’expedient de modificació de les Ordenances Fiscals següents:
• Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei e recollida d’escombraries de Peralada. (Exp.291/2017)
L’acord es va publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública, es presentà un escrit d’al·legacions contra la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries per al 2018.
Per acord plenari, en la sessió extraordinària de 20 de desembre de 2017, es desestimaren les al·legacions presentades, aprovant definitivament les modificacions de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries per al 2018.