Edicte d’aprovació de preus públics

Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 8 de març de 2018, en relació als preus públics de la venda de productes en el Centre de turisme cultural Sant Domènec.

Edicte d’aprovació de preus públic. Núm. 55 – 19 de març de 2018