Edicte d’aprovació de la modificació del sentit de circulació viària d’un carrer (exp. núm. 151/2017)

Per Decret de l’alcaldia 249/2018 de data 21 de maig de 2018, s’ha autoritzat el canvi de sentit de la circulació viària al carrer Rodamilans, entre els carrers Comtes de Peralada i del Mig, de conformitat amb la sol·licitud formulada per la Comunitat de propietaris de la urb. Golf de Peralada, i subjecte al compliment de les condicions que consten a l’informe tècnic municipal. Se sotmet l’expedient a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant la publicació en el BOP, en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés.

L’alcalde

Pere Torrent i Martín

Anunci IP canvi de sentit carrerbop 19062018