Edicte d’aprovació de la modificació del calendari fiscal per l’exercici econòmic 2020

Per decret d’alcaldia 2020DECR000192, de data 30 d’abril de 2020, s’aprova la modificació del calendari fiscal per l’exercici econòmic 2020, davant l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març de 2020, prorrogat pels RD 476/2020, de 27 de març i el RD 487/2020, de 10 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-1.

Consulta l’Edicte amb els terminis de cobrament en voluntària. Consultar.