Edicte d’aprovació de la memòria valorada per la reparació de la xarxa general d’abastament d’aigua del municipi de Peralada (Expdt. X202000542)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 7 doctubre de 2020 va acordar aprovar la memòria valorada, redactada per l’empresa FCC Aqualia, S.A i que ascendeix a la quantitat de 38.339,66.IVA exclòs, la qual cosa es publica per al general coneixement.

Núm. BOP 208 · Núm. edicte 7630 · Data 28-10-2020 . Consultar