Edicte d’aprovació inicial de la 8a modificació del POUM de Peralada. Ampliació equipament escolar. (Expdt. X2020000262)

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2020 va acordar aprovar inicialment la 8a modificaciódel POUM de Peralada, ampliació equipament escolar.

Edicte d’aporvació inicial de la 8a modificació del POUMde Peralada. Ampliació equipament escolar (Expdt. X2020000262). Consultar.