Edicte d’ampliació del termini d’exposició pública d’aprovació inicial del projecte de construcció d’un aeròdrom

Atès que el període dinformació pública coincideix total o parcialment amb el mes dagost, samplia aquest període pel termini dun mes, dacord amb lestablert a la Disposició addicional desena del Decret Legislatiu 1/2010, pel que saprova el Text Refós de la Llei dUrbanisme.

Per la qual cosa queda ampliat el termini dinformació pública fins al dia 29 de setembre de 2021.

Edicte BOP 166 · Núm. edicte 7404 · Data 30-08-2021. Consulta’l