Decret d’Alcaldia-Presidència de contractació d’un/a auxiliar informador/a (grup C2) per a l’oficina de Turisme

Vist que en data 22 de setembre de 2020, s’ha dut a terme a l’Ajuntament de Peralada el procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’interinitat d’un/a auxiliar informador/a (grup C2) per a l’oficina de Turisme, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure , convocatòria i bases publicades al BOP de Girona núm. 51 de 12 de març de 2020, als taulers d’anuncis de la corporació i la pàgina web municipal www.peralada.org.

Vist que el Tribunal Qualificador després d’haver realitzat les diverses fases del concurs-oposició, ha subscrit la corresponent acta en la qual proposa crear la borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants d’auxiliar d’informació per l’Oficina de Turisme, es fa públic el Decret d’Alcaldia-Presidència de contractació d’un/a auxiliar informador/a (grup C2) per a l’oficina de Turisme: 2020DECR000388