Decret d’Alcaldia de contractació en pràctiques per la subvenció del PGJC

Per Decret de l’Alcaldia 468/2021 de data 14/09/2021 s’ha resol contractar en pràctiques, a partir del dia 20/09/2021 i fins el 19/03/2022, al la senyora Laia Dueñas Dominguez, amb DNI núm. xxxxx765B, en règim de jornada complerta i d’acord amb les condicions fixades a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció del PGJC, per haver obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció.

Consultar.