Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 27 de desembre de 2018

D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faig pública la següent convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dijous 27 de desembre de 2018
Hora: 20.30 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

Ordre del dia: Edicte sessió ordinaria 27.12.2018