Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 21 de desembre de 2020

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es convoca Ple de l’Ajuntament, el proper 21 de desembre de 2020 a les 18:30 hores a la sala d’actes del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació: 2020DECR000525