Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 14 de juliol de 2020

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86,de 28 de novembre.
Vist que ja no concorren les situacions excepcionals de força major, greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la LBRL
Vista la resolució SLT1648/2020 de 8 de juliol per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19publicada al DOGC núm. 8173 de 9 de juliol de 2020.
Vist que s’han de garantir les mesures de protecció i organitzatives següents:
  • Distància física interpersonal de seguretat: 1,5 m, en general i en espais tancats i a l’aire lliure.
  • Ús de mascareta obligatori:
    – En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.
  • Reunions i activitats socials i d’oci: quan no es puguin garantir les condicions de seguretat, les Administracions Públiques impediran les aglomeracions i podran restringir l’accés a espais de pública concurrència de titularitat pública.
  • Aforament en espais a l’aire lliure, en espais tancats i en congressos, fires i altres actes similars: es limita el nombre màxim d’assistents.

Es pública la següent convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dimarts 14 de juliol de 2020
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

DECRET D’ALCALDIA 2020DECR000287. Convocatoria