Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 10 de gener de 2020

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa pública la següent convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Divendres 10 de gener de 2020
Hora: 19:00 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

DECRET D’ALCALDIA 2020DECR000012. Convocatoria