Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 1 d’abril de 2019

D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faig pública la següent convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dilluns 1 d’abril de 2019
Hora: 20.30 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

Ordre del dia: Edicte sessió ordinaria 01.04.2019