Convocatòria Mesa de Contractació concurs adjudicació concessió demanial explotació servei de bar del centre social de Vilanova de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis complementaris

D’acord amb el Plec de clàusules que regeixen el concurs, la Mesa de Contractació es reunirà a la sala de plens de l’Ajuntament el proper dilluns, 23 de novembre, a les 13.00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació del contracte.

Decret 2020DECR000483 de 19.11.2020. CONSULTAR