Convocatòria de mesa de contractació d’obres d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla de Peralada

Mitjançant Decret d’Alcaldia-Presidéncia núm. 54/2018, de data 6 de febrer de 2018, s’ha fixat que el dia de constitució de la Mesa de Contractació d’obres d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla de Peralada, es dugui a terme el dimecres 14 de febrer de 2018, a les 14.00h a l’Ajuntament de Peralada.