Convocatòria de licitació del contracte de serveis del Casal d’estiu municipal de Peralada

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000138 de 30 de març de 2021, s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte administratiu dels serveis del Casal d’estiu municipal de Peralada.

  • BOP Núm 53 · Núm. edicte 2680 · Data 01-04-2021. Consultar
  • Perfil del contractant (Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. Consultar