Convocatòria de la Sessió Extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament

D’acord amb el que preceptua als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), 97 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), i els articles 77 i ss. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), es fa pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dimarts 24 d’octubre de 2017
Hora: 21.00 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila
Document adjunt:  Edicte convocatòria Ple extraordinari urgent 24.09.2017