Convocatòria de la Sessió Extraordinària telemàtic del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), es fa pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dimecres 27 de maig de 2020
Hora: 18:00 hores
Lloc: Telemàtic a través de la plataforma https://meet.localret.cat

DECRET D’ALCALDIA2020DECR000218. Convocatoria del Ple del 27 de maig de 2020. Consultar

NOTA: Per garantir la publicitat de l’acte, el ple serà retransmès pel canal Youtube http://youtu.be/BjvCuQM8D4c