Convocatòria de la Sessió Extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dimecres 23 d’octubre de 2019
Hora: 15:15 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

DECRET D’ALCALDIA 2019DECR000451. Convocatoria del Ple extraordinari i urgent del 23 d’octubre de 2019. Descarregar.