Convocatòria de la sessió constitutiva de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019

En virtut del que es preveu a l’article 195 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, I 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Real Decret 2568/86, de 28 de novembre, segons el resultat de les eleccions municipals celebrades en data 26 de maig de 2019, convocades pel Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril, es fa pública la següent convocatòria de la Sessió constitutiva de la nova Corporació municipal:

Dia: Dissabte 15 de juny de 2019
Hora: 12.00 hores
Lloc: Sala de plens de la casa de la vila

Edicte Convocatòria de la sessió constitutiva de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. Obrir.