Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l’alienació onerosa per subhasta de la finca urbana dels carrers de l’Hospital, núm. 1-3 / Vilella, núm. 2 (can Ramonet)

En compliment del Decret de l’Alcaldia núm. 2022DECR000206, de 22 d’abril de 2022, en relació amb l’alienació de la finca urbana situada als carrers de l’Hospital, núm. 1-2 / Vilella, núm. 2 (Exp. núm. X2021000142), es fa pública la convocatòria de la reunió per declarar deserta la subhasta, que tindrà lloc el proper dimarts, 26 d’abril, a les 14.00 hores, al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Peralada.