Convocatòria Mesa de Contractació concurs adjudicació concessió demanial explotació servei de bar del centre social de Vilanova de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis complementaris

D’acord amb el Plec de clàusules que regeixen el concurs, la Mesa de Contractació es reunirà al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament el proper dimecres, 7 d’octubre, a les 14.30 hores, amb l’ordre del dia següent:

1. Obertura dels sobres A de les pliques presentades.
2. Obertura dels sobres B de les pliques presentades.

Decret 2020DECR000409 de 2.10.2020. Consultar.