Consulta pública sobre la 9a modificació del POUM de Peralada del sector de l’ITSE (Institut tècnic Superior de l’Empordà) i les Montserrades

Aquest Ajuntament té previst tramitar properament a l’aprovació de la novena modificació puntual del POUM de Peralada, del sector de l’ITSE i les Montserrades, redactat per l’Arquitecte Jordi Marcè Puigvert i signat en data maig de 2022.
D’acord amb allò que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es convoca el corresponent tràmit de consulta pública per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en relació als aspectes que aquest precepte identifica.

Per tot això, i d’acord amb l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa públic per mitjà del portal web municipal, que totes aquelles persones o organitzacions interessades poden fer arribar a l’Ajuntament, pel registre general d’entrada de documents, ja sigui electrònicament o bé presencialment a les oficines municipals, escrits sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

El període de consulta comença l’endemà de la publicació del present anunci, i s’estén durant 15 dies hàbils i qualsevol persona, en definitiva, podrà pronunciar-se sobre el contingut de la novena modificació puntual del POUM de Peralada, del sector de l’ITSE i les Montserrades.

Anunci consulta pública. Expedient X2021000685 Consultar

Documentació a consultar:

  • Memòria d’informació. Consultar
  • Memòria d’ordenació. Consultar
  • Normativa urbanística. Consultar
  • Plànols informatius. Consultar
  • Plànols normatius. Consultar
  • Ordenació indicativa vistes. Consultar
  • Informe econòmic i financer i informe de sostenibilitat econòmica. Consultar
  • Proposta orientativa d’edificació – Estudi d’integració volumètrica. Consultar