Consulta pública sobre la 10a modificació del POUM de Peralada, ampliació del sistema d’equipaments docents (Institut)

Aquest Ajuntament previst tramitar properament a l’aprovació de la desena modificació puntual del POUM de Peralada, ampliació del sistema dequipaments docents (Institut), redactat per l’Arquitecta Nuri Sarquella i Geli de data octubre de 2021.

D’acord amb allò que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es convoca el corresponent tràmit de consulta pública per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en relació als aspectes que aquest precepte identifica.

Per tot això, i d’acord amb l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa públic per mitjà del portal web municipal, que totes aquelles persones o organitzacions interessades poden fer arribar a l’Ajuntament, pel registre general d’entrada de documents, ja sigui electrònicament o bé presencialment a les oficines municipals, escrits sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

El període de consulta comença l’endemà de la publicació del present anunci, i s’estén durant 10 dies hàbils i qualsevol persona, en definitiva, podrà pronunciar-se sobre el contingut de la desena modificació puntual del POUM de Peralada, ampliació del sistema dequipaments docents (Institut).

Anunci consulta pública. Expedient X2022000284 Consultar

Documentació a consultar: