COMUNICAT – Mesures adoptades en relació al Coronavirus

Us volem agrair la vostra col·laboració i comprensió en aquests moments tan difícils. Sabem de la preocupació de tots per la situació actual, primer és la salut. Però també ens preocupa la vessant econòmica.
Vist el comunicat rebut avui 17 de març de 2020 a les 10:15 per l’ens que gestiona part dels impostos municipals: XALOC, el qual adjuntem, des de l’Ajuntament de Peralada tal com han fet altres municipis, hem acordat fer els tràmits que calguin per :

Ajornar, des l’1 d’abril i fins l’aixecament de les mesures, el cobrament dels rebuts de les taxes i/o impostos municipals següents:
1. Rebuts Llar d’infants
2. Rebuts Pavelló
3. NO ES PRESENTARAN AL COBRAMENT els rebuts domiciliats dels ingressos municipals amb data de càrrec prevista en aquest període.
4. Pel que fa als rebuts cobrats del mes de març de 2020 de Llar d’Infants i Pavelló, una vegada recuperada la normalitat, es compensarà econòmicament els serveis no gaudits en motiu de les mesures acordades en prevenció del COVID-19

Aquestes mesures que us adjuntem avui podem ampliar-se en funció de l’evolució de la pandèmia i de la duració de la mateixa. Us preguem que esteu atents a les comunicacions que es facin des de l’Ajuntament i els comunicats dels diversos organismes oficials.

Adjuntem comunicació del XALOC de 17 de març de 2020 a les 10:15:

Benvolguts, amb motiu de l’estat d’alarma decretat pel Govern, i concretament pel que es regula a la disposició Addicional tercera,  en el nostre web hem posat un avís que informa, entre d’altres, dels efectes sobre els rebuts domiciliats a partir de l’1 d’abril i fins l’aixecament de les mesures.  Els rebuts domiciliats amb anterioritat a aquesta data de càrrega, en tant que el Q19  es va enviar durant la setmana passada al banc (amb anterioritat a l’esmentat Decret) no els hem pogut aturar. Penseu que la gestió ordinària del Quadern 19 ens obliga a enviar el fitxer  amb una antelació mínima de 5 dies abans de la data de càrrega en el banc. 

XALOC INFORMA ALS CIUTADANS:
Primer. Mentre estiguin en vigor les mesures establertes pel RD 463/2020, de 14 de març,  que declara l’estat d’alarma (15 dies naturals des de la seva entrada en vigor), i de conformitat amb allò que s’estableix a la Disposició Addicional Tercera de l’esmentada norma, NO ES PRESENTARAN AL COBRAMENT els rebuts domiciliats dels ingressos municipals amb data de càrrec prevista en aquest període de temps.
 
El nou CÀRREC AL BANC d’aquests rebuts es produirà en el moment en què el RD perdi la seva vigència, això sense perjudici que les mesures previstes en el RD 463/2020 es puguin prorrogar.
 
En tot cas, amb caràcter previ, S’INFORMARÀ de la nova data de càrrega al banc dels rebuts domiciliats mitjançant anunci al web de XALOC.
 
Segon.- Durant el mateix període de temps (15 dies naturals) es suspenen els terminis administratius dels procediments d’aplicació dels tributs i revisió administrativa dels ingressos municipals, així com els relatius als expedients sancionadors en matèria de trànsit  per a identificar el conductor en el moment de la infracció i/o pagament de les multes, i el termini de presentació d’al·legacions i/o recursos contra la sanció notificada.
 
Tercer.- Un cop transcorregut el termini de suspensió, si cal efectuar el pagament amb qualsevol document rebut  (liquidació, denúncia, sanció,…) i s’ha superat la data de pagament que s’hi conté, caldrà contactar amb el CAU trucant o enviant E-mail  per obtenir un nou document