Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2017

En data 17 de març s’ha publicat al BOP de Girona número 54 l’Anunci d’aprovació de les bases que regiran la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2017.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’aprovació definitiva de les presents bases i finalitzarà a 31 de març de 2017.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament (situat a la Plaça Gran, 7 de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores) o de conformitat amb l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Documentació:

  • BOP Edicte sobre l’aprovació de les bases que regiran la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2017. Descarregar.
  • ANNEX I. Model de sol·licitud de subvenció. Descarregar.
  • ANNEX II. Model de declaració responsable. Descarregar.
  • ANNEX III. Model de Memòria de l’activitat/projecte. Descarregar.
  • ANNEX IV. Model de pressupost de l’activitat/projecte. Descarregar.
  • ANNEX V. Model de dades bancàries. Descarregar.