Bases i convocatòria de la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida, any 2021

El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2020, va aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desfavorida, any 2021.

Es tracta d’una prestació de caràcter econòmic que té per finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones i/o famílies de Peralada i Vilanova de la Muga que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

Per les característiques d’aquests ajuts, es podran sol·licitar al llarg de tot l’exercici 2021, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.