Bases i convocatòria concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida, any 2020

El Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària de 30 de juliol de 2020, va aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida a Peralada i Vilanova de la Muga per a l’exercici 2020.

Es tracta d’una prestació de caràcter econòmic que té per finalitat atendre determinades situacions de necessitat de persones del municipi que no disposin de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estiguin en condicions d’aconseguir els recursos per altres fonts.

Per les característiques d’aquests ajuts, es podran sol·licitar al llarg de tot l’exercici 2020, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.