Bases de participació a la 6ª Fira del Clown de Vilanova de la Muga

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de febrer de 2017 va aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per la 6a fira del Clown de Vilanova de la Muga. Edicte: BOP Núm. 51 – 14 de març de 2017

Documents: