Aprovat inicialment el projecte d’obres de millora de l’accés Sud de Vilanova de la Muga

En sessió de data 13 d’abril de 2017 la Junta de Govern Local ha acordat aprovar inicialment el projecte d’obres de millora de l’accés Sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga redactat per l’arquitecte Lluís Gratacós Soler amb un pressupost d’execució per contracte de 117.288,28 euros, IVA inclòs.

Aquest projecte es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de difusió comarcal i en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) del web municipal www.peralada.org, durant el qual es podrà examinar a l’Ajuntament de Peralada (pl. Gran, 7, en horari laborable, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h) i formular les al·legacions pertinents, de conformitat amb l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Anunci IP ronda Sud