Aprovació inicial del Pla local de joventut 2020-2024 (Exp. núm. X2021000056)

Per acord del Ple de la corporació de data 4 de febrer de 2021, es va aprovar inicialment el Pla local de joventut 2020-2024. En compliment d’aquest acord, se sotmet el Pla a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’última inserció d’aquest anunci al BOP de Girona, al DOGC i al tauler d’anuncis municipal, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions i/o suggeriments que es creguin pertinents. En el cas que durant aquest termini no se’n formuli cap, Pla local de joventut 2020-2024 s’entendrà aprovat definitivament.

Pla local de joventut 2020-2024 Consultar.
Núm. BOP 43 · Núm. edicte 1639 · Data 04-03-2021 Consultar
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8359 – 8.3.2021 Consultar