Aprovació inicial de la modificació de dues ordenances fiscals per a l’exercici 2021

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària del dia 25 de març de 2021, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals següents:

  • Ordenança reguladora de la taxa per la realització d’activitats jurídico-administratives de competència local (Expdt. X2020000621)
  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (Expdt. X2021000180)

Núm. BOP 62 · Núm edicte 2550 · Data 31-03-2021. Consultar