Aprovació definitiva de la modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra l’acord d’aprovació de modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2021, adoptat pel Ple en la sessió ordinària del dia 1 de juliol de 2021, l’acord esmentat es considera aprovat de manera definitiva.

De conformitat amb el que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació el text íntegre de l’article modificat a l’ordenança, amb el ben entès que la resta de l’articulat, que no es modifica, roman inalterat.

Núm. BOP 163 · Núm. edicte 7402 · Data 25-08-2021 · Consultar edicte