Aprovació definitiva de la modificació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Peralada

No havent-se presentat cap al·legació ni reclamació contra l’acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple de l’ajuntament en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017 de la modificació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Peralada queda elevat automàticament a definitiu.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la última publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona. També pot interposar-se el recurs potestatiu de reposició davant del Ple de l’ajuntament, en el termini d’un mes, comptador des del dia següent a la data de la última publicació; el termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes, transcorregut el qual, es pot entendre desestimat per silenci administratiu; i, en aquest supòsit, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos des de la data de l’acte presumpte de desestimació.

Anunci Aprov def MPAES