Anunci sobre l’aprovació del concurs públic per a l’ús privatiu d’un bé

El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de març de 2017 ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per a l’adjudicació de la concessió demanial per l’explotació del servei de bar del centre social de Vilanova de la Muga – La Sala – i la prestació de serveis complementaris.

El text íntegre de l’anunci s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Document adjunt.