Anunci sobre l’aprovació de la memòria valorada per a la per a la renovació de la xarxa de sanejament C/ Plaça de Garriguella i C/ Garriguella del municipi de Peralada

D’acord amb el que disposa l’ art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber que per acord de la Junta de Govern, en sessió de data 18 de juliol de 2022, s’ha aprovat la memòria valorada per a la renovació de la xarxa de sanejament C/ Plaça de Garriguella i C/ Garriguella del municipi de Peralada, redactada per l’empresa Aqualia, SA amb CIF A-26019992 domiciliada a Plaça Bruel, 1 de -17487- Empuriabrava, amb un pressupost d’execució de contracte de de vint-i-un mil, sis-cents noranta-nou euros amb sis cèntims, IVA inclòs (21.699,06 euros, IVA inclòs).

Anunci BOP 160 · Núm. edicte 7857 · Data 23-08-2022 · Consultar